• Đặt hàng sỉ gửi mail về Support@Deal18.vn
  • Đặt hàng lẻ soạn tin nhắn: "Tên món hàng muốnmua/Địa chỉ giao hàng" gửi 0126 546 6020